تائیدیه های داخلی سقف یوبوت

√ تاییدیه داخلی سیستم یوبوت

برای سیستم ساختمانی یوبوت در مراجع داخلی نیز تائیدیه های فنی فراوانی صادر شده است.

 اهم این گواهی نامه ها عبارتند از :

 

1- گواهینامه تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی

 

 

 

 

 

2- معرفی در زمره سیستم‌های مورد تایید شهرداری تهران .

 

 

 

 

 

 

4- گواهی نامه ثبت طرح صنعتی در سازمان ثبت اسناد کشور مورخ 1391/12/27