تاییدیه بین المللی سیستم یوبوت

 

برای سیستم ساختمانی یوبوت در مراجع بین المللی تائیدیه های فنی فراوانی صادر شده است.

اهم این گواهی نامه ها عبارتند از :

-گواهی تضمین کیفیت تولید توسط موسسه BBA انگلستان.

براساس این گواهی، این سیستم الزامات فنی مورد نظر را برآورده مینماید. تضمین کیفیت تولید محصول از دیگر مفاد این گواهی نامه است.

-گواهی مقاومت در برابر آتش تا 1000 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 180 دقیقه صادره توسط موسسه CSI ایتالیا.

– گواهینامه تست بار بر روی یک نمونه یوبوت، صادر شده توسط دانشگاه دارمشات.

– آزمون صدا با توجه به استاندارد UNI EN ISO 140-6 و اندازه‌گیری عایق صدا در ساختمان‌ها و اجزاء ساختمان توسط آزمایشگاه آکوستیک جیور دانو (FC).

– آزمون صدا با توجه به استاندارد UNI EN ISO 140-3 اندازه‌گیری عایق صدا و گواهی تست عایق صدا و انتقال هوا از اجزای ساختمان، صادره توسط آزمایشگاه آکوستیک جیور دانو (FC).

– تست بارگیری و شکست ‌پذیری تائید شده توسط دانشگاه پادوا ایتالیا.

– گواهینامه سازگاری با محیط زیست (CCA).

– مورد تایید شورای سازه‌های سبز ایتالیا.

کیفیت سبز، سازگاری با محیط زیست   TUV www.tuv.it)  (www.Gbcitalia.org )  GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA )

  • سایرگواهینامه ها و تائیدیه ها:

علاوه بر گواهینامه های فوق، گواهی AViSTechn:yue فرانسه با مفاد مشابهBBA و چندین تائیدیه از دانشگاههای معتبر اروپائی همچون دانشگاه پادوا در ایتالیا و دانشگاه پراگ در جمهوری چک درباره تطابق سیستم با استانداردهای اروپائی و یا مدارک علمی و آکادمیک را اخذ نموده است.

 

 

CERTIFICATIONS

• Fire Resistance Certificate REI 180 for U-Boot Beton® issued by the CSI institute in Bollate (MI).
• Certification of a Load Test on a sample with U-Boot Beton® issued by the University of Darmstadt.
• Acoustic test according to the standard UNI EN ISO 140-6 – Measurement of acoustic insulation in buildings and building elements; Laboratory measurements of the insulation footstep noise issued by the Istituto Giordano di Gatteo (FC).
• Acoustic test according to the standard UNI EN ISO 140-3 – Measurement of acoustic insulation in buildings; Laboratory measurements of the insulation of air-borne noise from building elements issued by the Istituto Giordano di Gatteo (FC).
• Loading and breaking test certified by the University of Padua.
• Environmental Compatibility Certification (CCA).
• Member of the Green Building Council Italia.
• System certification pursuant to ISO 9001- ISO 14001 – SA Standard 8000.

The quality of the used mixture, the innovative shape, the thicknesses and dimensions of the product, the fire safety and strict working techniques make it a product of excellence.
U-Boot Beton®, is not subject to deformations, either during or after the casting, either due to the weight of the concrete or the dynamic effect connected to the work operations: it is able to support before casting the workers and fresh concrete, the pressure created during the compression and vibration of the casting, the weight of people, reinforconcretes and equipment guaranteeing conditions of safety, and lack of deformations. Furthermore, the safety of the lateral spacer guarantees its perfect positioning and respect of the geometry of the beams under the pressure of the concrete.

Numerous national and international Product and System Certifications have been received that prove not only product quality, but also the validity of the constructive solutions and the applications in the building industry
All of this, together with the advantages mentioned below, make U-Boot Beton® the product of reference for operators and professionals.

Daliform Group has again demonstrated to be extremely precise with regard to respecting health and the environment having been the first to obtain Environmental Compatibility Certification (CCA) for its products.
This certificate is very important for U-Boot Beton® because it demonstrates: the lack of dangerous substances in its composition(even if recycled materials are used); the lack of emissivity of toxic substances during the various phases of the product’s life and operating cycle, which benefits the health of the intermediate users (production and installation personnel) as well as final users (people living in the building) as well as the environment in general.