طراحی معماری

  پلان معماری پلان معماری
نمونه چیدمان قالب وافل 60x60x18 در اسکلت بتنی نمونه چیدمان قالب وافل 60x60x25 در اسکلت بتنی
پلان معماری پلان معماری
 نمونه چیدمان قالب وافل 80x80x28 در اسکلت بتنی نمونه چیدمان قالب  وافل یک طرفه عرض 60و استفاده ترکیبی بصورت دو طرفه در سایز60×80