طراحی سقف وافل

طراحی سقف وافل برای طرح مناسب یک سیستم، آشنایی با مکانیزم انتقال نیرو، چگونگی عملکرد سیستم در برابر تحمل بارهای مختلف، تقویت  مناسب در روند انتقال نیرو  بسیار مهم  است. در سیستم  سقف وافل  که در پیش نویس جدید مبحث 9 مقررات Read More

الزامات آئین نامه ای مبحث 9

الزامات آیین نامه ای سقف وافل سقف یا در اصطلاح مهندسی دیافراگم سازه وظیفه انتقال نیرو را به عهده دارد، نحوه انتقال نیروی باید بگونه‌ای باشد که سیستم باربر جانبی نیروی وارد شده بر سازه را به درستی دریافت کرده و Read More

طراحی دستی سقف وافل

طراحی دستی سقف وافل یک سیستم وافل یک طرفه برای طول دهانه های پیوسته 8 متر و تحت اثر بار مرده200kg/m2  علاوه بر وزن مرده کف و بار زنده 300kg/m2طراحی نمایید. فاصله آزاد بین تیرچه ها برابر 60 سانتی متر است. F’c=250kg/cm2 Read More

طراحی در نرم افزار ETABS

طراحی سقف وافل در ETABS برای طراحی سازه‌هایی که با سیستم سقف وافل معرفی می‌شوند، می‌توان از نرم افزارهای مهندسی نظیر ETABS و SAFE استفاده کرد، به طور کلی برای بررسی سازه و کفایت سیستم باربرجانبی، از نرم افزار ETABS Read More